فهرست بستن

NB-IOT استاندارد ارتباطی دیگری جهت پیاده سازی اینترنت اشیا می باشد.این استاندارد درگروه LPWAN(Low Power Wide Are Network) قرار می گیرد.

این بستر ارتباطی تنها بوسیله باند LTE و تحت لیسانس و مجوزهای اپرتورهای موبایل شکل میگیرد.در این باند ارتباط دو طرفه بوده و در تمامی نقاطی که آنتن دهی موبایل پوشش داشته باشد چه در فضاهای داخلی و چه خارجی قابل استفاده است.